ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරීන්ගේ තනතුරු පොලිස් කොස්තාපල් Class 4/Police Constable Class 4 (PC class 4) පොලිස් කොස්තාපල් Class 3/Police Constable Class 3 (PC class 3) පොලිස් කොස්තාපල් Class 2/Police Constable Class 2 (PC class 2) පොලිස් කොස්තාපල් Class

Continue Reading »

Human resource person will ask questions to every job seekers before hiring, to judge their personality and whether he or she shouldn’t make any uncertainty within organization in future. These questions will be easy

Continue Reading »

These Inspirational and Motivational Quotes are by most well known authors. These will surely help you in boosting your career path. 1.      Confucius “Choose a job you love, and you will never have to work a

Continue Reading »