ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරීන්ගේ තනතුරු පොලිස් කොස්තාපල් Class 4/Police Constable Class 4 (PC class 4) පොලිස් කොස්තාපල් Class 3/Police Constable Class 3 (PC class 3) පොලිස් කොස්තාපල් Class 2/Police Constable Class 2 (PC class 2) පොලිස් කොස්තාපල් Class

Continue Reading »