සම්මුඛ සාකච්චාවකට සූදානම් වන්නේ කොහොමද?සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සඳහා සූදානම් වන ඔයාට අවශ්‍ය උපදෙස් ටිකක් ලබා දෙන්න කියලා ලක් ජොබ් අපි කල්පනා කලා.ආයතනයක් සේවකයින් බඳවා ගැනීමේදී සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වනේ, ඔයාව ඒ ආයතනයට ගැලපෙනවාද, ආයතනයේ සංස්කෘතියට ගැලපෙනවාද

Continue Reading »

Creating your résumé is the first step to getting a job. Learn exactly what goes into this important document and start your career search off on the right foot by creating your own résumé. Your

Continue Reading »

CV Template 01 (Download Link Below)download from

Continue Reading »

Efficiency Bar Examination ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි (AR & FR) රාජ්‍ය / පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උසස් කිරීමේ තරග විභාග හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත This book relates to. ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය ( Sri Lanka

Continue Reading »

[1]   Product Development Engineer (Engineering)    750,000

Continue Reading »

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරීන්ගේ තනතුරුපොලිස් කොස්තාපල් Class 4/Police Constable Class 4 (PC class 4)පොලිස් කොස්තාපල් Class 3/Police Constable Class 3 (PC class 3)පොලිස් කොස්තාපල් Class 2/Police Constable Class 2 (PC class 2)පොලිස් කොස්තාපල් Class

Continue Reading »

Human resource person will ask questions to every job seekers before hiring, to judge their personality and whether he or she shouldn’t make any uncertainty within organization in future. These questions will be easy

Continue Reading »

These Inspirational and Motivational Quotes are by most well known authors. These will surely help you in boosting your career path. 1.      Confucius “Choose a job you love, and you will never have to work a

Continue Reading »

Side-Banner-advertisement