ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරීන්ගේ තනතුරු

පොලිස් කොස්තාපල් Class 4/Police Constable Class 4 (PC class 4)


පොලිස් කොස්තාපල් Class 3/Police Constable Class 3 (PC class 3)


පොලිස් කොස්තාපල් Class 2/Police Constable Class 2 (PC class 2)


පොලිස් කොස්තාපල් Class 1/Police Constable Class 1 (PC class 1)


පොලිස් සැරයන් Class 2/Police Sergeant Class 2 (PS class 2)


පොලිස් සැරයන් Class 1/Police Sergeant Class 1 (PS class 1)


සාජන් මේජර්/Sergeant Major (Sergeant)


උප පොලිස් පරීක්ෂක/Sub Inspector of Police (SI)


පොලිස් පරීක්ෂක/Inspector of Police (Inspector)


ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක/Chief Inspector of Police (Chief Inspector)


සහකාර පොලිස් අධිකාරී/Assistant Superintendent of Police (ASP)


පොලිස් අධිකාරී/Superintendent of Police (SP)


ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී/Senior Superintendent of Police (SSP)


නියෝජ්ය පොලිස්පති/Deputy Inspector General of Police (DIG)


ජේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති/Senior Deputy Inspector General of Police (SDIG)


පොලිස්පති/Inspector General of Police (IG)

 

 

No views yet

Comment ( 1 )

  1. sumeera asela fernandu | July 11, 2016

    Gouverment jobs